Miasteczko zawodów, będzie zlokalizowane na polu biwakowym leśniczówki Paraszynek w Gminie Łęczyce. Pole namiotowe będzie dostępne już od piątkowego wieczoru. Od sobotniego południa rozpoczniemy pracę biura zawodów. W międzyczasie przygotujemy dla Was namioty cateringowe, namiot z serwisem i pomocą techniczną oraz strefę chill z ogniskiem i muzyką.

Otwarcie Festiwal MTB Pomerania, odbędzie się w piątkowy wieczór tuż przed ceremonią wręczenia nagród najlepszym zawodnikom czasówki oraz imprezą integracyjną. Poniżej zdjęcie ze szczytu Jeleniej Góry na której będzie meta sobotnich i niedzielnych zawodów.

Głównym Partnerem Festiwalu jest:
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie (GIKiB)

GIKiB jest samorządową instytucją kultury, która umożliwia rozwój umiejętności i pasji, ale jest też miejscem spotkań i twórczej samorealizacji.

Na co dzień współpracują z różnymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami oraz indywidualnymi animatorami życia kulturalnego. Prowadzimy wielokierunkową działalność w środowisku wiejskim oraz jesteśmy też koordynatorem działalności kulturalnej na terenie całej gminy.

Różnorodna działalność GIKiB prowadzona jest na kilku płaszczyznach:

  • nadzór i koordynacja pracy placówek działających w strukturze instytucji (Gminna Biblioteka Publiczna oraz 4 Filie Biblioteki oraz 8 świetlic wiejskich),
  • organizacja licznych imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
  • opieka merytoryczna nad sekcjami i zespołami działającymi przy Instytucji (Gminna Orkiestra Dęta, Mażoretki, zespół wokalny „Dziewczyny Martyny”, sekcje muzyczne, językowe, a także zajęcia sportowe).

Jaka jest Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach?

Skupiamy wokół siebie ludzi pozytywnych. Wspieramy naszą bazą lokalową i pomocą finansową grupy  animacyjne i stowarzyszenia działające na terenie Gminy. Organizujemy koncerty, wystawy, spotkania autorskie, imprezy plenerowe, okolicznościowe i sportowe, świąteczne jarmarki oraz Gminne Dożynki. Tworząc nowe formy przekazu nie zapominamy o obrzędach i tradycjach naszego regionu związanego ściśle z Kaszubami, wspieramy regionalne konkursy i organizujemy imprezy promujące kulturę kaszubską (Biesiada Kaszubska). To tylko wycinek z naszej bogatej oferty.

Zapraszamy do zapoznania z ofertą kulturalną: http://gik-leczyce.pl/ 

Sprawdź profil GIKiB na portalu Facebook

Gmina Łęczyce położona jest w północnej części województwa pomorskiego, na Pojezierzu Wschodniopomorskim, pomiędzy miastami Lębork i Wejherowo. Jest największą gminą pod względem powierzchni w powiecie wejherowskim.

Gmina Łęczyce posiada wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe zaakcentowane szczególnie w strefie krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego. Wysokie zalesione wzgórza morenowe porozcinane licznymi dolinami strumieni, przełomowy odcinek Łeby, niezwykle urozmaicona rzeźba terenu z szeregiem form geomorfologicznych nadają temu obszarowi cechy zbliżone do terenów podgórskich. Znajduje to odzwierciedlenie w elementach szaty roślinnej, a szczególnie w nagromadzeniu gatunków o podgórskim charakterze zasięgu i znacznej liczbie ich stanowisk. Strefa krawędziowa w gminie, a także jej przedłużenie ku wschodowi (gm. Luzino), a w nieco mniejszym stopniu także ku zachodowi (gmina Nowa Wieś Lęborska, Cewice i miasto Lębork) stanowi unikatowy obiekt w skali regionu, Polski a nawet Europy i w pełni zasługuje na ochronę w formie parku krajobrazowego.

Lasy w Gminie Łęczyce spełniają wielorakie funkcje, wynikające z potencjału biotycznego ekosystemów leśnych i preferencji społecznych. Są to funkcje ekologiczne (ochronne), gospodarcze (produkcyjne) i społeczne (socjalne). Funkcje lasu mają charakter współzależny, a płynące z użytkowania lasów korzyści dla społeczeństwa są wielkościami nieograniczonymi.

Lasy zajmują 52,3 % powierzchni Gminy Łęczyce. Lasy państwowe, na omawianym terenie zarządzane są przez Nadleśnictwo Strzebielino i Nadleśnictwo Choczewo. Oprócz lasów państwowych, 597,5 ha zajmują lasy prywatne Ogólna powierzchnia gruntów leśnych gminy wynosi 12 486,1 ha.

Lasy państwowe na omawianym terenie wchodzą w skład leśnictwa: Strzebielino, Chmieleniec, Świetlino, Wysokie, Paraszynek, Karczemki oraz Chynów.

Dominującymi zbiorowiskami leśnymi w gminie są dąbrowy i buczyny. Dąbrowy występują na obszarze całej gminy z koncentracją na SW od Dzięcielca, na W od Rozłazina, między Rozłazinkiem a Wielistowem oraz na S od Jeziora Lubowidzkiego. W skład drzewostanu wchodzi sosna z domieszką dębów I buków, lasy te, na terenie gminy, podobnie jak na terenie kraju, należą do silnie przekształconych. Buczyny porastają Wysoczyznę Żarnowiecką I strefę krawędziową Pojezierza Kaszubskiego.

Szlaki rowerowe

W 2004 roku z inicjatywy Nadleśnictw: Strzebielino, Gdańsk i Lębork a także Gimnazjum im. A. Loreta w Łęczycach i Leśnego Schroniska „Łowców Przygód” w Porzeczu zostały wytyczone nowe szlaki rowerowe. Pierwszy łączy Lębork z Trójmiastem a drugi jest pętlą zaczynającą się i kończącą przy Gimnazjum im. Adama Loreta w Łęczycach. Są to szlaki jednokierunkowe, w większości poprowadzone gruntowymi drogami. Nie uniknęliśmy jednak dróg asfaltowych – te odcinki polecamy waszej szczególnej ostrożności.

Długość szlaku głównego wynosi ok. 75 km zaś pętli ok. 38 km. Szlak główny został zaprojektowany tak, by dojechać np. koleją do Lęborka i rowerem wrócić do Trójmiasta. Możliwe są zjazdy do Bożegopola, Strzebielina, Luzina, Wejherowa, Redy i Rumi. Jednodniowy przejazd całego szlaku to zadanie dla wyczynowców, dlatego podajemy kilka propozycji miejsc noclegowych. Odcinek pomiędzy 15 a 38 kilometrem jest dość trudny terenowo stąd nie polecamy go osobom mało wprawionym lub na spacerowe wycieczki rodzinne. Na tym odcinku można rywalizować na 4 górskich premiach.

Za wsią Przetoczyno, przy jeziorze Krypko nasz szlak łączy się ze szlakiem nr 6 Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jego opis można znaleźć w przewodniku „Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym”.

http://www.leczyce.pl/turystyka/

Nadleśnictwo Strzebielino

Nadleśnictwo Strzebielino jest jednym z 15 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Gdańsku. Położone jest na terenie województwa pomorskiego, powiatu wejherowskiego. Zasięgiem swym obejmuje 8 gmin: głównie Luzino, Łęczyce i Linia a także Wejherowo, Gniewino, Szemud, Cewice i Kartuzy. Największą miejscowością w zasięgu administracyjnym jest wieś Luzino, gdzie mieści się też siedziba nadleśnictwa.

Powierzchnia nadleśnictwa to 17 703,79 ha. Zasadnicze kompleksy leśne położone są wzdłuż dolin rzek: Łeby i Redy. Teren cechuje się wysoką lesistością.

Przeważająca część obszaru Nadleśnictwa charakteryzuje się formami pagórkowatymi i wzgórzowymi wyniesionymi od 50 do 200 m n.p.m. Najwyższy punkt znajduje się w okolicy tzw. „Jeleniej Góry” oddz. 210 i wynosi ca 222 m n.p.m.

Zarówno obręb Luzino jak i obręb Bożepole leży w obszarze moreny czołowej i dennej. W kierunku rzeki Łeby, oraz pradoliny rzek Redy i Łeby schodzi szereg jarów i wąwozów, których dnem często płyną okresowe strumienie.

Rzeźba terenu wymusiła na dużej części nadleśnictwa nieregularny podział powierzchniowy.
Rzeka Łeba jest rzeką graniczną pomiędzy obrębami Bożepole i Luzino na tym obszarze płynie malowniczą doliną otoczoną wzgórzami o wysokości od 170 do 195 m n.p.m.

Mapa turystyczna nadleśnictwa

Mapa sytuacyjna nadleśnictwa